NewtonCollisionSetUserData1

From Newton Wiki
Jump to: navigation, search

NewtonCollisionSetUserData1

void NewtonCollisionSetUserData1 (const NewtonCollision* const collision, void* const userData)

Usage

Parameters

  • const NewtonCollision* const collision
  • void* const userData

Return

  • (Procedure)

Description

See also