NewtonMeshGetTotalIndexCount

From Newton Wiki
Jump to: navigation, search

NewtonMeshGetTotalIndexCount

int NewtonMeshGetTotalIndexCount (const NewtonMesh* const mesh)

Usage

Parameters

  • const NewtonMesh* const mesh

Return

  • int

Description

See also