NewtonMeshUnion

From Newton Wiki
Jump to: navigation, search

NewtonMeshUnion

NewtonMesh* NewtonMeshUnion (const NewtonMesh* const mesh, const NewtonMesh* const clipper, const dFloat* const clipperMatrix)

Usage

Parameters

  • const NewtonMesh* const mesh
  • const NewtonMesh* const clipper
  • const dFloat* const clipperMatrix

Return

  • NewtonMesh*

Description

See also